Zasady przetwarzania danych osobowych

W tym przypadku konieczne jest uzupe艂nienie tre艣ci o przetwarzanie danych osobowych. Pole wyboru obok formularza kontaktowego b臋dzie r贸wnie偶 prowadzi艂o do tej strony.

Informacja o ochronie danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W GANSA a.s.

GANSA a.s. niniejszym informuje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych pracownik贸w, poszukuj膮cych pracy, dostawc贸w, klient贸w lub klient贸w itp. (dalej 鈥瀘soby fizyczne鈥), a tak偶e o zakresie praw osoby, kt贸rej dane dotycz膮, zwi膮zanych z przetwarzaniem jej danych osobowych, kt贸re przetwarza na podstawie wewn臋trznych wytycznych GANSA tak jak o Polityce Prywatno艣ci (zwanej dalej 鈥濸olityk膮 Prywatno艣ci鈥).

Zasady te obowi膮zuj膮 w rozumieniu art. 12 i nast. Rozporz膮dzenie UE nr 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych z p贸藕niejszymi zmianami (鈥濺ozporz膮dzenie RODO鈥), obowi膮zek administratora danych do przekazania osobie, kt贸rej dane dotycz膮, nast臋puj膮cych informacji o ochronie danych osobowych pozyskanych od osoby, kt贸rej dane dotycz膮, o kt贸rych mowa w art. 13 lub 14 Rozporz膮dzenia RODO, oraz w szczeg贸lno艣ci:

1. Identyfikacja administratora danych

Nazwa firmy: GANSA a.s.

z siedzib膮 pod adresem Hasi膷sk谩 930/53, Ostrava – Hrab暖vka 700 30

Numer identyfikacyjny: 27826791

Osoba odpowiedzialna za ochron臋 danych osobowych: Tom谩拧 Demb臎c

Strona internetowa: automoto.gansa.eu

(zwana dalej 鈥濧dministratorem danych鈥 lub 鈥濭ANSA鈥)

2. Kategoria przetwarzanych danych osobowych

GANSA zbiera lub w inny spos贸b przetwarza w toku prowadzonej przez siebie dzia艂alno艣ci gospodarczej lub innej dzia艂alno艣ci nast臋puj膮ce dane osobowe os贸b fizycznych, z kt贸rymi GANSA styka si臋, kt贸re mo偶na podzieli膰 na nast臋puj膮ce kategorie, w szczeg贸lno艣ci:

a) Adres i dane identyfikacyjne os贸b fizycznych

(imi臋 i nazwisko (w tym wszystkie poprzednie nazwiska), tytu艂, data i miejsce urodzenia, wiek, adres zamieszkania, p艂e膰, obywatelstwo, numer urodzenia, podpis, numery przed艂o偶onych dokument贸w to偶samo艣ci, prywatny adres e-mail, prywatny numer telefonu)

b) Inne dane adresowe i identyfikacyjne os贸b fizycznych – przedsi臋biorc贸w (samozatrudnionych)

(nazwa firmy, adres miejsca lub siedziby prowadzenia dzia艂alno艣ci, adres do faktury, je偶eli jest inny, numer identyfikacyjny, numer VAT (dla osoby fizycznej jest to numer identyfikacyjny osoby fizycznej dost臋pny z rejestr贸w publicznych)

c) Opisowe dane osobowe os贸b fizycznych

(wykszta艂cenie, dotychczasowe do艣wiadczenie (do prawid艂owego naliczania wynagrodze艅), rodzaj otrzymywanej emerytury (do prawid艂owego naliczania miesi臋cznych zaliczek na podatek zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach spo艂ecznych), zak艂ad ubezpiecze艅 zdrowotnych (do op艂acania ubezpieczenia zdrowotnego), rozmiar odzie偶y i obuwia roboczego, zdj臋cia (np. do u偶ytku w formacie paszportowym jako dane identyfikacyjne przy wpisywaniu do kart identyfikacyjnych)

d) Dane innych os贸b fizycznych

(dane osobowe cz艂onk贸w rodziny (np. w przypadku pracownik贸w liczba dzieci, w zakresie wymaganym przepisami szczeg贸lnymi, w szczeg贸lno艣ci w sferze podatkowej), prywatny numer telefonu cz艂onka rodziny (do wykorzystania jako dane kontaktowe pracownika na potrzeby pracodawcy lub w nag艂ych wypadkach)

e) Inne dane

(informacje o uko艅czonym kszta艂ceniu, kursach i szkoleniach, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia i przebiegu czynno艣ci zawodowych, dokumentacja medyczna zwi膮zana z ZPS, dokumentacja o ograniczeniach zdrowotnych i badaniach profilaktycznych, dokumentacja spo艂eczna w tym dane z systemu zabezpieczenia mienia (SHZ), prowadzona dokumentacja wojskowa (w zakresie wymagania przepis贸w szczeg贸lnych), po艂膮czenie bankowe (np. w celu wyp艂aty wynagrodzenia lub innego 艣wiadczenia na podstawie uzgodnionej umowy)

f) Wra偶liwe dane osobowe os贸b fizycznych

(stan zdrowia)

3. Cele przetwarzania danych osobowych

GANSA STAVBY jest uprawniona do zbierania lub przetwarzania w inny spos贸b powy偶szych danych osobowych jako Administrator wy艂膮cznie w okre艣lonym celu, przy czym podstawowe cele przetwarzania danych osobowych w ramach GANSA STAVBY to:
– Zapewnienie realizacji poszczeg贸lnych przedmiot贸w dzia艂alno艣ci gospodarczej i innej, gdy偶 s膮 one przede wszystkim prowadzone w Rejestrze Handlowo-Handlowym lub na podstawie innych zezwole艅 niezb臋dnych do prowadzenia przedsi臋biorstwa,
– Zapewnienie realizacji relacji dostawca-klient na podstawie zawartych um贸w,
– Zapewnienie wykonywania obowi膮zk贸w w ramach prawa pracy i innych stosunk贸w pracodawcy,
– Wype艂nienie prawnych zobowi膮za艅 podatkowych i innych zobowi膮za艅 prawnych,
– dzia艂anie kamer i innych system贸w monitoringu na terenie firmy niezb臋dne do zapewnienia ochrony i bezpiecze艅stwa pracy,
– Windykacja i rozstrzyganie innych spor贸w.
Zgodnie z art.6 Rozporz膮dzenia RODO, administrator danych przetwarza jedynie dok艂adne dane osobowe pozyskane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, zbieraj膮c i przetwarzaj膮c te dane osobowe tylko w odpowiednim zakresie i przez okre艣lony czas.

GANSA jest uprawniona do zbierania lub przetwarzania w inny spos贸b powy偶szych danych osobowych jako Administrator wy艂膮cznie w okre艣lonym celu, przy czym podstawowe cele przetwarzania danych osobowych w ramach GANSA to:

– Zapewnienie realizacji poszczeg贸lnych przedmiot贸w dzia艂alno艣ci gospodarczej i innej, gdy偶 s膮 one przede wszystkim prowadzone w Rejestrze Handlowo-Handlowym lub na podstawie innych zezwole艅 niezb臋dnych do prowadzenia przedsi臋biorstwa,

– Zapewnienie realizacji relacji dostawca-klient na podstawie zawartych um贸w,

– Zapewnienie wykonywania obowi膮zk贸w w ramach prawa pracy i innych stosunk贸w pracodawcy,

– Wype艂nienie prawnych zobowi膮za艅 podatkowych i innych zobowi膮za艅 prawnych,

– dzia艂anie kamer i innych system贸w monitoringu na terenie firmy niezb臋dne do zapewnienia ochrony i bezpiecze艅stwa pracy,

– Windykacja i rozstrzyganie innych spor贸w.

Zgodnie z art.6 Rozporz膮dzenia RODO, administrator danych przetwarza jedynie dok艂adne dane osobowe pozyskane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, zbieraj膮c i przetwarzaj膮c te dane osobowe tylko w odpowiednim zakresie i przez okre艣lony czas.

4. Prawne podstawy przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.6 Rozporz膮dzenia RODO, GANSA jako Administrator Danych mo偶e przetwarza膰 dane osobowe os贸b fizycznych b臋d膮cych osobami, kt贸rych dane dotycz膮, w celach wskazanych powy偶ej wy艂膮cznie na podstawie nast臋puj膮cych prawnych podstaw przetwarzania:

a) za wyra藕n膮 zgod膮 osoby, kt贸rej dane dotycz膮, udzielon膮 GANSA STAVBY jako Administratorowi (tj. z tytu艂u pewnej i dobrowolnie wyra偶onej z g贸ry zgody, kt贸ra b臋dzie mia艂a zastosowanie tylko wtedy, gdy okre艣lone przetwarzanie danych osobowych nie b臋dzie uzasadnione innymi podstawami prawnymi

b) ich przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy zawartej przez GANSA STAVBY lub do realizacji dzia艂a艅 podj臋tych przed zawarciem umowy na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮 (tj. z powodu uzgodnionych lub wynegocjowanych stosunk贸w umownych i ich wykonania w celu zapewnienia funkcjonowania zak艂adu);

c) przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na GANSA STAVBY jako Administratorze (tj. ze wzgl臋du na przepisy rachunkowe, podatkowe, przepisy prawa pracy, ubezpieczenia spo艂ecznego itp.);

d) przetwarzanie jest niezb臋dne do ochrony 偶ywotnych interes贸w osoby, kt贸rej dane dotycz膮;

e) gdy przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w艂adzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionego interesu GANSA jako Administratora (tj. ze wzgl臋du na ochron臋 mienia i os贸b, windykacj臋, bezpiecze艅stwo i higien臋 pracy itp.).

5. Odbiorcy i podmioty przetwarzaj膮ce dane osobowe

GANSA przetwarza dane osobowe Os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, wy艂膮cznie w celu prowadzenia w艂asnego zak艂adu. W GANSA dane osobowe przetwarzane s膮 przede wszystkim przez pracownik贸w upowa偶nionych do prowadzenia okre艣lonej bazy danych w okre艣lonych celach przez pracodawc臋.

Administrator danych jest uprawniony do przekazywania danych osobowych tylko wtedy, gdy jest do tego zobowi膮zany zgodnie z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.

O ile obowi膮zuj膮ce przepisy prawa nie stanowi膮 inaczej, GANSA jako administrator danych osobowych mo偶e przekazywa膰 dane osobowe innym administratorom danych tylko za zgod膮 osoby, kt贸rej dane dotycz膮, na takie przekazanie.

Ponadto GANSA mo偶e wykorzystywa膰 Procesor do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji okre艣lonych cel贸w, a odpowiedzialno艣膰 za te podj臋te umownie dzia艂ania musi by膰 uregulowana na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. GANSA jako Administrator dodatkowo informuje, 偶e nie przekazuje danych osobowych pracownik贸w za granic臋 ani nie wykorzystuje ich w celach marketingowych.

6. Prawa i obowi膮zki osoby, kt贸rej dane dotycz膮

Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo do:

dost臋p do danych osobowych, tj. osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotycz膮ce s膮, czy nie s膮 przetwarzane, a je偶eli tak, to ma prawo do uzyskania dost臋pu do tych danych osobowych i informacji o nich (Art.15 Rozporz膮dzenia RODO);
sprostowania danych osobowych, tj. osobie, kt贸rej dane dotycz膮, przys艂uguje prawo do niezw艂ocznego poprawienia przez Administratora niedok艂adnych danych osobowych, kt贸re jej dotycz膮, lub do uzupe艂nienia niekompletnych danych osobowych (art.16 Rozporz膮dzenia RODO);
do usuni臋cia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), tj. osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo za偶膮da膰 od Administratora niezw艂ocznego usuni臋cia dotycz膮cych jej danych osobowych, je偶eli zostanie podany kt贸rykolwiek z powod贸w okre艣lonych w art.17 Rozporz膮dzenia RODO;
ograniczenia przetwarzania, tj. osobie, kt贸rej dane dotycz膮, przys艂uguje prawo do 偶膮dania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o kt贸rych mowa w art.18 Rozporz膮dzenia RODO;
Administrator danych ma obowi膮zek powiadomienia, tj. Informuje poszczeg贸lnych odbiorc贸w, kt贸rym ujawniono dane osobowe, o wszelkich korektach lub usuni臋ciach danych osobowych lub ograniczeniach przetwarzania, chyba 偶e oka偶e si臋 to niemo偶liwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysi艂ku (art.19 RODO). );
o przenoszalno艣ci danych, tj. osobie, kt贸rej dane dotycz膮, przys艂uguje prawo do uzyskania dotycz膮cych jej danych osobowych, kt贸re dostarczy艂a administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego, oraz prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora, je偶eli przetwarzanie odbywa si臋 automatycznie i na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) a) lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) b) Rozporz膮dzenie RODO (art.20 Rozporz膮dzenia RODO);
wniesienia sprzeciwu, tj. osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania dotycz膮cych jej danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f) Rozporz膮dzenia RODO (art. 21 Rozporz膮dzenia RODO);
nie podlega膰 zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, tj. osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo nie podlega膰 jakiejkolwiek decyzji opartej wy艂膮cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, kt贸ra wywo艂uje skutki prawne lub na kt贸r膮 ma istotny wp艂yw (art. 22 rozporz膮dzenia RODO);
zg艂aszania narusze艅 ochrony danych osobowych, tj. osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo do otrzymania od Administratora bez zb臋dnej zw艂oki powiadomienia o naruszeniu danych osobowych, je偶eli istnieje prawdopodobie艅stwo, 偶e dane naruszenie danych osobowych b臋dzie skutkowa膰 wysokim ryzykiem naruszenia praw; oraz wolno艣ci os贸b fizycznych (art. 34 rozporz膮dzenia RODO);
z艂o偶y膰 skarg臋 do Organu Nadzorczego zgodnie z art.77 Rozporz膮dzenia RODO,
prawo do informacji o monitorowaniu Osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przez GANSA jako Administratora,
prawo do odszkodowania za szkod臋,
prawo do cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Ponadto w przypadku zmiany swoich danych osobowych osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest zobowi膮zana do niezw艂ocznego zg艂oszenia tej zmiany GANSA, a.s. jako mened偶erowie danych.

7. Ograniczenie czasu przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane s膮 u Administratora danych przez czas 艣ci艣le niezb臋dny, tj. Przez okres przewidziany przepisami prawa lub przez okres trwania stosunku umownego lub prawnie uzasadnionego interesu (np. Przez okres przedawnienia prawa okre艣lony przepisami prawa cywilnego).

Jednocze艣nie Administrator Danych o艣wiadcza, 偶e 鈥嬧媝rzyj膮艂 wewn臋trzne zasady archiwizacji i niszczenia dokument贸w.

8. Wydajno艣膰

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych w GANSA obowi膮zuje od dnia 25.05.2018r.

Abychom V谩m mohli poskytovat slu啪by soci谩ln铆ch s铆t铆, personalizaci reklam a anal媒zu n谩v拧t臎vnosti, pou啪铆v谩me na tomto webu soubory cookie. Soubory cookie slou啪铆 k osobn铆mu p艡izp暖soben铆 obsahu, poskytov谩n铆 reklam na m铆ru. Pou啪铆v谩n铆m na拧ich slu啪eb vyjad艡ujete souhlas s pou啪铆v谩n铆m soubor暖 cookie. V铆ce informac铆

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close