Zasady przetwarzania danych osobowych

W tym przypadku konieczne jest uzupełnienie treści o przetwarzanie danych osobowych. Pole wyboru obok formularza kontaktowego będzie również prowadziło do tej strony.

Informacja o ochronie danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W GANSA a.s.

GANSA a.s. niniejszym informuje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników, poszukujących pracy, dostawców, klientów lub klientów itp. (dalej „osoby fizyczne”), a także o zakresie praw osoby, której dane dotyczą, związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych, które przetwarza na podstawie wewnętrznych wytycznych GANSA tak jak o Polityce Prywatności (zwanej dalej „Polityką Prywatności”).

Zasady te obowiązują w rozumieniu art. 12 i nast. Rozporządzenie UE nr 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych z późniejszymi zmianami („Rozporządzenie RODO”), obowiązek administratora danych do przekazania osobie, której dane dotyczą, następujących informacji o ochronie danych osobowych pozyskanych od osoby, której dane dotyczą, o których mowa w art. 13 lub 14 Rozporządzenia RODO, oraz w szczególności:

1. Identyfikacja administratora danych

Nazwa firmy: GANSA a.s.

z siedzibą pod adresem Hasičská 930/53, Ostrava – Hrabůvka 700 30

Numer identyfikacyjny: 27826791

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych: Tomáš Demběc

Strona internetowa: automoto.gansa.eu

(zwana dalej „Administratorem danych” lub „GANSA”)

2. Kategoria przetwarzanych danych osobowych

GANSA zbiera lub w inny sposób przetwarza w toku prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub innej działalności następujące dane osobowe osób fizycznych, z którymi GANSA styka się, które można podzielić na następujące kategorie, w szczególności:

a) Adres i dane identyfikacyjne osób fizycznych

(imię i nazwisko (w tym wszystkie poprzednie nazwiska), tytuł, data i miejsce urodzenia, wiek, adres zamieszkania, płeć, obywatelstwo, numer urodzenia, podpis, numery przedłożonych dokumentów tożsamości, prywatny adres e-mail, prywatny numer telefonu)

b) Inne dane adresowe i identyfikacyjne osób fizycznych – przedsiębiorców (samozatrudnionych)

(nazwa firmy, adres miejsca lub siedziby prowadzenia działalności, adres do faktury, jeżeli jest inny, numer identyfikacyjny, numer VAT (dla osoby fizycznej jest to numer identyfikacyjny osoby fizycznej dostępny z rejestrów publicznych)

c) Opisowe dane osobowe osób fizycznych

(wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie (do prawidłowego naliczania wynagrodzeń), rodzaj otrzymywanej emerytury (do prawidłowego naliczania miesięcznych zaliczek na podatek zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach społecznych), zakład ubezpieczeń zdrowotnych (do opłacania ubezpieczenia zdrowotnego), rozmiar odzieży i obuwia roboczego, zdjęcia (np. do użytku w formacie paszportowym jako dane identyfikacyjne przy wpisywaniu do kart identyfikacyjnych)

d) Dane innych osób fizycznych

(dane osobowe członków rodziny (np. w przypadku pracowników liczba dzieci, w zakresie wymaganym przepisami szczególnymi, w szczególności w sferze podatkowej), prywatny numer telefonu członka rodziny (do wykorzystania jako dane kontaktowe pracownika na potrzeby pracodawcy lub w nagłych wypadkach)

e) Inne dane

(informacje o ukończonym kształceniu, kursach i szkoleniach, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia i przebiegu czynności zawodowych, dokumentacja medyczna związana z ZPS, dokumentacja o ograniczeniach zdrowotnych i badaniach profilaktycznych, dokumentacja społeczna w tym dane z systemu zabezpieczenia mienia (SHZ), prowadzona dokumentacja wojskowa (w zakresie wymagania przepisów szczególnych), połączenie bankowe (np. w celu wypłaty wynagrodzenia lub innego świadczenia na podstawie uzgodnionej umowy)

f) Wrażliwe dane osobowe osób fizycznych

(stan zdrowia)

3. Cele przetwarzania danych osobowych

GANSA STAVBY jest uprawniona do zbierania lub przetwarzania w inny sposób powyższych danych osobowych jako Administrator wyłącznie w określonym celu, przy czym podstawowe cele przetwarzania danych osobowych w ramach GANSA STAVBY to:
– Zapewnienie realizacji poszczególnych przedmiotów działalności gospodarczej i innej, gdyż są one przede wszystkim prowadzone w Rejestrze Handlowo-Handlowym lub na podstawie innych zezwoleń niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa,
– Zapewnienie realizacji relacji dostawca-klient na podstawie zawartych umów,
– Zapewnienie wykonywania obowiązków w ramach prawa pracy i innych stosunków pracodawcy,
– Wypełnienie prawnych zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań prawnych,
– działanie kamer i innych systemów monitoringu na terenie firmy niezbędne do zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa pracy,
– Windykacja i rozstrzyganie innych sporów.
Zgodnie z art.6 Rozporządzenia RODO, administrator danych przetwarza jedynie dokładne dane osobowe pozyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zbierając i przetwarzając te dane osobowe tylko w odpowiednim zakresie i przez określony czas.

GANSA jest uprawniona do zbierania lub przetwarzania w inny sposób powyższych danych osobowych jako Administrator wyłącznie w określonym celu, przy czym podstawowe cele przetwarzania danych osobowych w ramach GANSA to:

– Zapewnienie realizacji poszczególnych przedmiotów działalności gospodarczej i innej, gdyż są one przede wszystkim prowadzone w Rejestrze Handlowo-Handlowym lub na podstawie innych zezwoleń niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa,

– Zapewnienie realizacji relacji dostawca-klient na podstawie zawartych umów,

– Zapewnienie wykonywania obowiązków w ramach prawa pracy i innych stosunków pracodawcy,

– Wypełnienie prawnych zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań prawnych,

– działanie kamer i innych systemów monitoringu na terenie firmy niezbędne do zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa pracy,

– Windykacja i rozstrzyganie innych sporów.

Zgodnie z art.6 Rozporządzenia RODO, administrator danych przetwarza jedynie dokładne dane osobowe pozyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zbierając i przetwarzając te dane osobowe tylko w odpowiednim zakresie i przez określony czas.

4. Prawne podstawy przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.6 Rozporządzenia RODO, GANSA jako Administrator Danych może przetwarzać dane osobowe osób fizycznych będących osobami, których dane dotyczą, w celach wskazanych powyżej wyłącznie na podstawie następujących prawnych podstaw przetwarzania:

a) za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, udzieloną GANSA STAVBY jako Administratorowi (tj. z tytułu pewnej i dobrowolnie wyrażonej z góry zgody, która będzie miała zastosowanie tylko wtedy, gdy określone przetwarzanie danych osobowych nie będzie uzasadnione innymi podstawami prawnymi

b) ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej przez GANSA STAVBY lub do realizacji działań podjętych przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (tj. z powodu uzgodnionych lub wynegocjowanych stosunków umownych i ich wykonania w celu zapewnienia funkcjonowania zakładu);

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na GANSA STAVBY jako Administratorze (tj. ze względu na przepisy rachunkowe, podatkowe, przepisy prawa pracy, ubezpieczenia społecznego itp.);

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą;

e) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu GANSA jako Administratora (tj. ze względu na ochronę mienia i osób, windykację, bezpieczeństwo i higienę pracy itp.).

5. Odbiorcy i podmioty przetwarzające dane osobowe

GANSA przetwarza dane osobowe Osób, których dane dotyczą, wyłącznie w celu prowadzenia własnego zakładu. W GANSA dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim przez pracowników upoważnionych do prowadzenia określonej bazy danych w określonych celach przez pracodawcę.

Administrator danych jest uprawniony do przekazywania danych osobowych tylko wtedy, gdy jest do tego zobowiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, GANSA jako administrator danych osobowych może przekazywać dane osobowe innym administratorom danych tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą, na takie przekazanie.

Ponadto GANSA może wykorzystywać Procesor do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji określonych celów, a odpowiedzialność za te podjęte umownie działania musi być uregulowana na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. GANSA jako Administrator dodatkowo informuje, że nie przekazuje danych osobowych pracowników za granicę ani nie wykorzystuje ich w celach marketingowych.

6. Prawa i obowiązki osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

dostęp do danych osobowych, tj. osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są, czy nie są przetwarzane, a jeżeli tak, to ma prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych i informacji o nich (Art.15 Rozporządzenia RODO);
sprostowania danych osobowych, tj. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do niezwłocznego poprawienia przez Administratora niedokładnych danych osobowych, które jej dotyczą, lub do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art.16 Rozporządzenia RODO);
do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), tj. osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zostanie podany którykolwiek z powodów określonych w art.17 Rozporządzenia RODO;
ograniczenia przetwarzania, tj. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art.18 Rozporządzenia RODO;
Administrator danych ma obowiązek powiadomienia, tj. Informuje poszczególnych odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, o wszelkich korektach lub usunięciach danych osobowych lub ograniczeniach przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku (art.19 RODO). );
o przenoszalności danych, tj. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania dotyczących jej danych osobowych, które dostarczyła administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora, jeżeli przetwarzanie odbywa się automatycznie i na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) a) lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) b) Rozporządzenie RODO (art.20 Rozporządzenia RODO);
wniesienia sprzeciwu, tj. osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f) Rozporządzenia RODO (art. 21 Rozporządzenia RODO);
nie podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, tj. osoba, której dane dotyczą, ma prawo nie podlegać jakiejkolwiek decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne lub na którą ma istotny wpływ (art. 22 rozporządzenia RODO);
zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, tj. osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania od Administratora bez zbędnej zwłoki powiadomienia o naruszeniu danych osobowych, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że dane naruszenie danych osobowych będzie skutkować wysokim ryzykiem naruszenia praw; oraz wolności osób fizycznych (art. 34 rozporządzenia RODO);
złożyć skargę do Organu Nadzorczego zgodnie z art.77 Rozporządzenia RODO,
prawo do informacji o monitorowaniu Osoby, której dane dotyczą, przez GANSA jako Administratora,
prawo do odszkodowania za szkodę,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Ponadto w przypadku zmiany swoich danych osobowych osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do niezwłocznego zgłoszenia tej zmiany GANSA, a.s. jako menedżerowie danych.

7. Ograniczenie czasu przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są u Administratora danych przez czas ściśle niezbędny, tj. Przez okres przewidziany przepisami prawa lub przez okres trwania stosunku umownego lub prawnie uzasadnionego interesu (np. Przez okres przedawnienia prawa określony przepisami prawa cywilnego).

Jednocześnie Administrator Danych oświadcza, że ​​przyjął wewnętrzne zasady archiwizacji i niszczenia dokumentów.

8. Wydajność

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych w GANSA obowiązuje od dnia 25.05.2018r.

Abychom Vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti, používáme na tomto webu soubory cookie. Soubory cookie slouží k osobnímu přizpůsobení obsahu, poskytování reklam na míru. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close